Kinh Trưa Giờ Ba - Năm A

I. GIÁO ĐẦU


(đứng)


CHỦ SỰ : Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.


CỘNG ĐOÀN : Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


II. THÁNH THI


(đứng)


CHỦ SỰ : Đây giờ phút chói loà rực rỡ

Khiến mây mù thập giá bay tan,


CỘNG ĐOÀN : Tối tăm biến khỏi trần hoàn,

Vầng ô sáng chói như mang cẩm bào.


CHỦ SỰ : Chính là lúc Chúa vào âm phủ

Diệt ma vương phá vỡ ngục tù,


CỘNG ĐOÀN : Vong nhân được trả tự do

Hân hoan trỗi dậy đội mồ bước ra.


CHỦ SỰ : Tử thần diệt ắt là thế giới

Sẽ hoàn toàn đổi mới từ đây,


CỘNG ĐOÀN : Cuộc đời vinh phúc mai ngày,

Đoàn con tin tưởng phút giây không ngừng.


CHỦ SỰ : Muôn lạy Chúa oai phong vĩ đại,

Đấng lừng danh đánh bại tử thần,


CỘNG ĐOÀN : Ngàn đời hiển trị muôn dân

Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần quang vinh.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


III. CA VỊNH I


(đứng)


CHỦ SỰ : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


(ngồi)


CHỦ SỰ : Tay Chúa đã nắn con nên hình nên dạng,

xin mở trí cho con học biết mệnh lệnh Ngài. *

Kẻ kính sợ Ngài thấy con mà hoan hỷ,

vì con trông cậy ở lời Ngài.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Lạy Chúa, con biết : quyết định của Ngài thật công minh,

Ngài làm con khổ nhục cũng là đúng lý. *

Xin Chúa lấy tình thương mà an ủi,

theo lời đã hứa với tôi tớ Ngài đây.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Xin chạnh lòng thương cho con được sống,

vì luật Ngài làm con vui sướng thoả thuê. *

Nhục cho bọn kiêu kỳ hành hạ con vô cớ,

phần con vẫn gẫm suy huấn lệnh Ngài.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Kẻ kính sợ Ngài, kẻ am tường thánh ý,

mong sao họ quay về với con. *

Xin cho con hết lòng tuân theo thánh chỉ,

để con khỏi nhục nhã ê chề.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


IV. CA VỊNH II


(đứng)


CHỦ SỰ : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


(ngồi)


CHỦ SỰ : Lạy Thiên Chúa của con,

xin cứu con khỏi lũ địch thù,

bênh đỡ con chống lại kẻ tấn công, *

cứu vớt con khỏi phường gian ác,

giải thoát con khỏi bọn giết người.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Kìa mạng con, chúng rình hãm hại,

lũ cường quyền xúm lại chống con. *

Lạy Chúa, con đâu có tội có lỗi gì,

có làm chi lầm lỡ,

mà chúng cũng xông vào dàn trận.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Xin Ngài thức dậy, đến với con

và xin nhìn xem đó.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Lạy Thiên Chúa là sức mạnh của con,

con ngước mắt nhìn Ngài, *

bởi Ngài là thành luỹ bảo vệ con.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Thiên Chúa, Đấng đầy lòng yêu mến,

sẽ đến phù hộ tôi ; *

Thiên Chúa sẽ cho tôi nghênh bọn địch thù.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Lạy Chúa, sức mạnh Ngài, con xin mừng hát,

tình thương Ngài, sớm sớm nguyện tung hô, *

bởi con được Chúa nên đồn nên luỹ,

chốn con nương mình trong buổi gian truân.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Lạy Chúa là sức mạnh của con,

xin đàn hát mừng Ngài, *

bởi Ngài là thành luỹ bảo vệ con,

lạy Thiên Chúa, Đấng đầy lòng yêu mến.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


V. CA VỊNH III


(đứng)


CHỦ SỰ : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


(ngồi)


CHỦ SỰ : Lạy Thiên Chúa, Ngài đã ruồng bỏ chúng con

và làm cho tan nát ; *

Ngài đã từng nổi cơn thịnh nộ,

nhưng xin trở lại với chúng con !


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Chúa đã làm cho đất chuyển rung và nứt nẻ,

xin hàn gắn lại cho khỏi lung lay. *

Dân Ngài, Ngài bắt nếm chua cay,

ép chúng con cạn chén nồng choáng váng.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Ngài phất cờ hiệu cho kẻ kính sợ Ngài,

để họ thoát mũi tên xạ thủ, *

xin ra tay cứu độ, và đáp lời chúng con,

để những kẻ Ngài yêu thương được ơn giải thoát.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Trong thánh điện, Chúa Trời tuyên phán : *

“Khấp khởi mừng, Ta chia cắt Si-khem,

Ta đo đạc cả đồng bằng Xu-cót.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : “Ga-la-át về Ta, Mơ-na-se cũng về Ta, *

Ta lấy Ép-ra-im làm mũ chiến đội đầu,

lấy Giu-đa làm cây gậy chỉ huy.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : “Mô-áp là chậu Ta tắm rửa,

Ê-đôm là chỗ Ta liệng giày, *

đánh bại Phi-li-tinh, Ta reo mừng thắng trận.”


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Lạy Thiên Chúa,

ai sẽ đưa con vào thành kiên cố,

ai sẽ dắt con đến tận Ê-đôm ?


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Há chẳng phải chính Ngài,

Đấng đã từng ruồng bỏ chúng con,

chẳng còn dẫn ba quân xuất trận ?


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Xin Ngài thương cứu viện

cho chúng con thoát khỏi quân thù,

chứ người phàm giúp đỡ chỉ bằng không.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CHỦ SỰ : Có Thiên Chúa, ta sẽ trổ tài oanh liệt,

chính Người chà đạp kẻ thù ta.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.


VI. LỜI CHÚA


(chủ sự đứng)


CHỦ SỰ : Trích sách Công vụ Tông đồ.


Thiên Chúa đã làm cho Đức Giê-su sống lại ; về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng. Vậy toàn thể nhà Ít-ra-en phải biết chắc điều này : Đức Giê-su mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô.


CỘNG ĐOÀN : (Sau khi nghe lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát.)


VII. XƯỚNG ĐÁP


(đứng)


CHỦ SỰ : Chúa sống lại thật rồi, Ha-lê-lui-a.


CỘNG ĐOÀN : và đã hiện ra với ông Si-mon. Ha-lê-lui-a.


(đứng)


CHỦ SỰ : Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,


CỘNG ĐOÀN : tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men. Ha-lê-lui-a.


VIII. LỜI NGUYỆN


(đứng)


CHỦ SỰ : Chúng ta dâng lời cầu nguyện.


Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm Đức Ki-tô sống lại, Chúa đã tái tạo chúng con trong bí tích Thánh Tẩy, cho chúng con được hưởng sự sống muôn đời, xin hướng lòng chúng con lên cùng Đấng đang ngự bên hữu Chúa, để trong ngày Người trở lại, chúng con được mặc áo trắng tinh tuyền theo Người vào hưởng phúc trường sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.


CỘNG ĐOÀN : A-men.


IX. KẾT THÚC


(đứng)


CHỦ SỰ : Nào ta chúc tụng Chúa.


CỘNG ĐOÀN : Tạ ơn Chúa.

Comments