Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

"Tôi được phép làm mọi sự" ; nhưng không phải mọi sự đều có ích. "Tôi được phép làm mọi sự" ; nhưng tôi sẽ không để sự gì làm chủ được tôi. Thức ăn dành cho bụng, và bụng dành cho thức ăn. Thiên Chúa sẽ huỷ diệt cả cái này lẫn cái kia. Nhưng thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác. Thiên Chúa đã làm cho Chúa Ki-tô sống lại ; chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại.

Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Ki-tô sao ? Tôi lại lấy phần thân thể của Đức Ki-tô mà làm phần thân thể của người kỹ nữ sao ? Không đời nào ! Anh em chẳng biết rằng ăn ở với người kỹ nữ là nên một thân xác với người ấy sao ? Thật thế, có lời chép rằng cả hai sẽ thành một xương một thịt. Ai đã kết hợp với Chúa, thì nên một tinh thần với Người.

Anh em hãy tránh xa tội gian dâm. Mọi tội người ta phạm đều ở ngoài thân xác mình, còn kẻ gian dâm thì phạm đến chính thân xác mình.

Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao ? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em.

Nguyễn Thế Thuấn

Tôi được phép làm mọi sự !

Nhưng không phải mọi sự đều có ích !

Tôi được phép làm mọi sự !

Nhưng tôi sẽ không để sự gì lạm phép trên tôi !

Của ăn dành cho bụng, và bụng dành cho của ăn. Và đôi đàng, Thiên Chúa sẽ huỷ cả ra không !

Nhưng thân xác không phải dành cho dâm dật, mà là dành cho Chúa, và Chúa dành cho thân xác. Và Thiên Chúa đã cho sống lại, và Người sẽ cho cả ta được sống lại nữa, bởi quyền năng Người.

Anh em không biết sao ? thân xác anh em là những chi thể của Ðức Ki-tô ! Vậy tôi sẽ giựt lấy chi thể của Ðức Ki-tô mà làm thành chi thể của con điếm sao ? Ðừng nói gở ! Anh em không biết sao ? dan díu với điếm tức là nên một thân mình (với nó) ? Vì cả hai, Kinh thánh nói, sẽ nên một thân xác. Còn kẻ kết hợp với Chúa, thì nên một Thần khí (với Ngài).

Anh em hãy tránh tà dâm ! Phàm mọi tội người ta phạm, thì đều ở ngoài thân xác ; còn kẻ tà dâm thì có tội phạm đến chính thân xác mình.

Anh em không biết sao ? Thân mình anh em là Ðền thờ của Thánh thần (ngự) trong anh em, anh em đã chịu lấy tự Thiên Chúa, và anh em không còn thuộc về mình nữa. Anh em đã được mua chuộc, với giá hẳn hoi ! Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân mình anh em !

https://www.tinlanh.com/

Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích ; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi.

Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ huỷ hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa, và Chúa vì thân thể ; và Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa.

Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao ? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng ? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy !

Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đĩ, thì trở nên một xác với nó sao ? Vì có chép rằng : Hai người sẽ đồng nên một thịt.

Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài.

Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể ; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình.

Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao ?

Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.

The New World Translation of the Holy Scriptures

Tôi được phép làm mọi việc nhưng chẳng phải mọi việc đều có lợi.

Tôi được phép làm mọi việc nhưng không để bất cứ điều gì kiểm soát mình.

Thức ăn dành cho bụng, và bụng dành cho thức ăn ; nhưng Đức Chúa Trời sẽ làm cả hai tiêu tan.

Thân thể không phải dành cho sự gian dâm mà dành cho Chúa, và Chúa dành cho thân thể.

Nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa sống lại và cũng sẽ làm cho chúng ta sống lại bởi quyền năng ngài.

Anh em không biết thân thể anh em là những bộ phận trong thân thể Đấng Ki-tô sao ?

Thế thì tôi có nên lấy các bộ phận trong thân thể Đấng Ki-tô để ghép vào gái điếm không ?

Không bao giờ !

Anh em chẳng biết rằng người nào quan hệ với gái điếm thì nên một thân thể với ả sao ?

Vì Đức Chúa Trời đã phán : “Hai người sẽ trở nên một”. 

Nhưng người nào hợp nhất với Chúa thì có cùng một tinh thần với ngài.

Hãy chạy trốn sự gian dâm !

Khi người ta phạm bất cứ tội gì khác, tội đó ở ngoài thân thể, nhưng ai gian dâm thì phạm đến chính thân thể mình.

Lẽ nào anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của thần khí thánh ở trong anh em, tức thần khí nhận được từ Đức Chúa Trời sao ?

Ngoài ra, anh em không thuộc về chính mình,  vì anh em đã được mua với giá cao.

Vậy, hãy tôn vinh Đức Chúa Trời bằng thân thể của anh em.