Đối Thoại 002

Post date: Jan 17, 2019 6:19:5 AM

Con Thiên Chúa có cần một bà mẹ dưới đất không ? Nói một cách tuyệt đối, thì thật không cần. Nhưng Chúa là Đấng khôn ngoan nhân lành vô cùng đã thương đến loài người. Cho nên, Đức Mẹ đã xuất hiện giữa loài người như một Mầu nhiệm Tình yêu và Ân sủng, là Đấng Đồng Công cứu chuộc và là Từ Mẫu của ta. Có thể gọi Đức Mẹ là Đấng Đồng Công cứu chuộc không ? Căn cứ vào Giáo lý Hội Thánh, chắc chắn có thể gọi Đức Mẹ là Đấng Đồng Công cứu chuộc. Vì Đức Mẹ đã cộng tác với Chúa Giê-su Ki-tô trong việc cứu chuộc loài người.