Đối Thoại 004

Post date: Jan 17, 2019 6:29:40 AM

Đức Mẹ có phải là từ mẫu thật chúng ta chăng ? Đức Mẹ quả là mẹ thật chúng ta. Điều đó căn cứ vào Thánh kinh và Thánh truyền, xưa nay Giáo Hội vẫn dạy và giáo dân vẫn tin như thế. Ân sủng là gì ? Ân sủng là sự sống siêu nhiên, sự sống Ki-tô, là đặc ân Chúa ban. Làm cho ta nên nghĩa tử Chúa Cha, nên anh em Chúa Giê-su Ki-tô. Nên người thừa hưởng gia tài Thiên Quốc. Đức Mẹ làm Mẹ chúng ta thế nào ? Đức Mẹ làm Mẹ chúng ta trong Mầu nhiệm Giáng sinh đúng lúc Người bằng lòng làm Mẹ Chúa Giê-su Ki-tô. Và trong hồi thụ nạn trên Núi Sọ đúng lúc Người dâng hiến thân mình làm một với Chúa Giê-su Ki-tô để làm của hy sinh. Do đó, phát sinh Nhiệm Thể Ki-tô.