Đối Thoại 005

Post date: Jan 17, 2019 6:33:23 AM

Nhiệm Thể Ki-tô là gì ? Nhiệm Thể Ki-tô là toàn thể giáo hữu kết hợp với Đầu là Chúa Ki-tô, sống cùng một sự sống của Chúa Ki-tô. Đức Mẹ đã là Mẹ của Đầu, thì cũng là Mẹ các chi thể. Khi chưa có chúng ta, Đức Mẹ làm mẹ chúng ta thế nào được ? Trong giây phút nên Mẹ Nhiệm Thể Ki-tô, Đức Mẹ cũng đã trở thành Mẹ tiềm năng các chi thể sau này sẽ được tiếp nhận vào Nhiệm Thể Ki-tô. Rồi Đức Mẹ nên Mẹ thực sự từng người trong Phép Rửa tội bằng cách thông chuyển ân sủng cho từng người chúng ta.