Luật Dòng 2

Post date: Jan 16, 2019 10:12:10 PM

Anh em phải làm việc để ma quỷ luôn thấy anh em bận rộn, kẻo sự nhàn rỗi của anh em mở lối cho ma quỷ xâm nhập vào linh hồn anh em. Thánh Tông đồ nhắn nhủ chúng ta phải giữ thinh lặng khi người truyền cho chúng ta làm việc trong thinh lặng. Và đấng tiên tri cũng minh thị rằng : Thinh lặng là hoa trái của đức công chính. Ở chỗ khác người dạy : dũng lực của anh em hệ tại ở thinh lặng và cậy trông. Bởi đó, anh em hãy giữ thinh lặng từ sau kinh tối cho đến hết giờ kinh nhất ngày hôm sau. Thời gian còn lại, mặc dầu luật giữ thinh lặng không nhiệm nhặt bằng, nhưng anh em cũng cố gắng tránh nói nhiều. Vì sự tiện lợi, anh em có thể xây cất một nhà nguyện toạ lạc giữa các tu phòng và anh em tụ họp tại đó vào mỗi buổi sáng để tham dự Thánh Lễ. Vào các Chúa nhật, hoặc những ngày khác nếu cần thiết, anh em phải cùng nhau thảo luận những vấn đề về giữ luật cũng như về ích lợi của anh em ; nhân dịp này, những sự vô ý và thiếu sót của anh em, nếu thấy có phần lỗi do chủ quan, cũng nên được sửa lỗi trong yêu thương.