Luật Dòng 3

Post date: Jan 16, 2019 10:15:25 PM

Mỗi tu sĩ phải hứa vâng phục vị bề trên và sau khi đã tuyên hứa, phải cố gắng tuân giữ bằng hành động, và cũng phải tuyên hứa đức khiết tịnh và từ bỏ mọi của riêng. Nếu bề trên và những người khác cảm thấy thích hợp, anh em nên dựng nhà ở những nơi thanh vắng, hoặc những nơi nào người ta cho anh em, mà nơi đó phù hợp và thuận tiện cho anh em giữ luật dòng. Ngoài ra, tuỳ hoàn cảnh của những nơi mà anh em đã chấp nhận ở, mỗi người trong anh em sẽ có một tu phòng riêng biệt, phù hợp với sự xếp đặt của bề trên và với sự đồng ý của các anh em khác hoặc của phần trưởng thành hơn trong các anh em. Tuy nhiên, anh em sẽ dùng bữa đã dọn cho anh em trong một phòng ăn chung, đồng thời cùng nhau nghe đọc Sách Thánh, khi việc này có thể thu xếp cách thuận tiện. Về phần các anh em khác, hãy khiêm tốn tôn trọng bề trên của mình, không phải vì cá nhân người, nhưng vì chính Đức Ki-tô, Đấng đã đặt người trên anh em và đã phán cùng các thủ lãnh Hội Thánh rằng : Ai nghe anh em là nghe Thầy ; ai khinh anh em là khinh Thầy ; nếu anh em ý thức điều này, anh em sẽ không bị phán xét vì đã khinh dể, nhưng sẽ được ân thưởng đời sống vĩnh cửu do vâng phục.